ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

قد ِ آغوش ِ خودم
93/10/01
213
دلم سخت بی قرار ِ روزهایست
که در آغوشت
نفس بکشم.
نفس..
ن
ف
س
.

93/08/05
212
دلم برایش سوخت
وقتی که دیدم عروسکش را؛
تنها دلخوشی اش را؛
از او گرفتند ,

.

.

_تنها عروسکش بود ؛
که تا به آن روز
دلش را نشکسته بود..
ح ی ف

+از بایگانی های سال ِ 91..

93/07/11
211
[چشمای تو]..

/

شروع ِ من.

93/06/01
210
دلم بودنت را می خواهد؛
.
.
بیایـــی
.
.
.
.
.
بـــِــمــانی..همیشه

93/05/15
209
این روزها
کم حرف شده ام!
حرفهایم قبل از بیرون آمدن از حنجره ام
خود-کشی میکنند
میمیرند.
_
بسکه فریاد شدندو بجایی نرسیدند.