ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

قد ِ آغوش ِ خودم
93/05/15
209
این روزها
کم حرف شده ام!
حرفهایم قبل از بیرون آمدن از حنجره ام
خود-کشی میکنند
میمیرند.
_
بسکه فریاد شدندو بجایی نرسیدند.

93/05/06
208
عــُـــّق ام گرفته از این
فاصله های تلخ.

93/04/23
207
چشمات ُ
دیدم
مست شدم،
رفت_ !

93/04/11
206
💕 شب ِ تولد ِ فوق العاده ی من..

__________ 🎂

 

 +مرسی که انقدر خوبی..

93/04/05
205
دلم می خواست ابر بودم
هروقت دلم میخواست گریه میکردم،
حتی گرمترین ماه ِسال؛
ماه ِ خودم.
*وقتی دوری_____________