ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

قد ِ آغوش ِ خودم
93/04/23
207
چشمات ُ
دیدم
مست شدم،
رفت_ !

93/04/11
206
💕 شب ِ تولد ِ فوق العاده ی من..

__________ 🎂

 

 +مرسی که انقدر خوبی..

93/04/05
205
دلم می خواست ابر بودم
هروقت دلم میخواست گریه میکردم،
حتی گرمترین ماه ِسال؛
ماه ِ خودم.
*وقتی دوری_____________

93/04/03
204
هواتو کم دارم..
نفس بده____نفس.

93/03/31
203
تمام خانه ی دلم برای توست،
داد بزن __
قفس بکش!
خراب کن!
پای خودت!!!پناه ِ توست..