ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

قد ِ آغوش ِ خودم
93/11/15
دوستان اینستا ؟؟

93/11/15
214
ماه ِ من..

 

🌙

93/10/01
213
دلم سخت بی قرار ِ روزهایست
که در آغوشت
نفس بکشم.
نفس..
ن
ف
س
.

93/08/05
212
دلم برایش سوخت
وقتی که دیدم عروسکش را؛
تنها دلخوشی اش را؛
از او گرفتند ,

.

.

_تنها عروسکش بود ؛
که تا به آن روز
دلش را نشکسته بود..
ح ی ف

+از بایگانی های سال ِ 91..

93/07/11
211
[چشمای تو]..

/

شروع ِ من.